Tee ilmainen harjoituskoe

30 kysymyksen koe

Taloustieto (YH2)

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


2. Alla on maksutasetta koskevia väittämiä. A. Suomalainen yritys ostaa ulkomaalaisen yrityksen. B. Saksalainen sijoittaja saa osinkoja Suomesta. C. Virolainen rakennusmies saa palkkaa Suomesta. Kuinka moni yllä olevista taloustoimista näkyy Suomen vaihtotaseessa.

3. BKT asukasta kohden (paikallisessa valuutassa) on esitetty liitteessä 1 olevassa taulukossa. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?


4. Arvopaperimarkkinoilla ostonoteeraus ilmaisee sen hinnan, jolla markkinoilla suostutaan ostamaan tietty määrä arvopapereita, esimerkiksi osakkeita, juuri sillä hetkellä. Myyntinoteeraus ilmaisee vastaavasti sen hinnan, jolla markkinoilla suostutaan myymään arvopapereita muille sijoittajille. Salla Sijoittaja tulee uutena sijoittajana markkinoille ja ostaa 600 erään yrityksen osaketta vallitsevaan ja markkinoilla välittömästi toteutettavissa olevaan hintaan. Kolme vuotta myöhemmin hän päätä pahkaa myy omistamansa osakkeet siihen hintaan, johon ne juuri sillä hetkellä ovat myytävissä. Mikä on sijoituksen tuotto (arvonmuutos prosenteissa) tarkastelujaksolle, kun osakkeen osto- ja myyntinoteeraukset ovat seuraavat?


5. Pörssisäätiön Sijoittajan korko-opas (2020, s. 30) esittää seuraavaa luottoriskin mittaamisesta (alkuperäiseen tekstiin tehdyt muokkaukset ja selvennykset on merkitty hakasuluilla): Luottoriskin arvioimiseksi on kehitetty luottoluokitus eli kansanomaisemmin sanottuna ns. reittaus. […]. Jos liikkeeseenlaskija tarjoaa lainaansa kansainvälisille markkinoille, on luottoluokitus käytännössä välttämättömyys. Tunnettuja kansainvälisiä luokitusten antajia ovat Moody’s, Standard & Poor’s ja Fitch, jotka luokittelevat niin yrityksiä, valtioita kuin yksittäisiä arvopapereitakin. […]. Luottokelpoisuuden mittarina toimii luottoluokka, jota kaikki yritykse[t] merkitsevät tietyillä kirjainyhdistelmillä. Paras pitkäaikaisen luoton luokka on Moody’silla Aaa, Standard & Poor’sin ja Fitchin luokitus on AAA. Luokituksen toista päätä edustavat luokat C ja D, joista jälkimmäinen on jo konkurssiin menneen yrityksen luottoluokitus. Luottokelpoisuudeltaan ensiluokkaisista yrityksistä käytetään myös englanninkielistä sanontaa ”investment grade”. Niiden luottoluokitus on vähintään Baa3 (Moody’s) tai BBB- (S&P ja Fitch). Sitä huonomman luottoluokan omaavia lainoja kutsutaan korkeatuottoisiksi joukkolainoiksi (engl. high yield -bond) tai kansanomaisesti roskalainoiksi (engl. junk bond). Ne eivät kuitenkaan ole mitenkään tavattoman harvinaisia tunnetuillakaan yrityksillä, vaikka niihin korkeampi luottoriski kohdistuukin. […]. Yksityissijoittajalle luottoluokitusten ymmärtäminen on tärkeää sijoitettaessa suoraan joukkolainoihin [obligaatioihin] tai esimerkiksi yrityslainarahastoihin, jotka ilmoittavat usein mikä on alin luottoluokka, johon kuuluvia joukkolainoja he hyväksyvät sijoituskohteeksi. Markkinoilla on lisäksi useita high yield -yrityskorkorahastoja [yrityslainarahastoja], jotka tietoisesti sijoittavat roskalainoihin. […]. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


6. Euroopan keskuspankki pystyy elvyttämään taloutta muuttamalla


7. Millä seuraavista markkinoista on usein oligopoli?


8. Mikä seuraavista noususuhdannetta koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa:


9. Kuvio 6 esittää tuotteen elinkaarta markkinoilla. Kysyntä on pientä alussa, koska kukaan ei tunne uutta tuotetta. Sen jälkeen kysyntä kasvaa nopeammin. Vähitellen markkinat kypsyvät, koska kaikki halukkaat ovat hankkineet tuotteen. Lopulta kysyntä loppuu, koska markkinoille on tullut uusi malli, tai uusi teknologia on tehnyt tuotteesta turhan. Millä tavalla tuotteen elinkaari markkinoilla muuttuu, kun siirrytään kiertotalouteen?


10. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkaansa: Taulukossa A


Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

11. Kuvioissa 11 on esitetty neljän tilastollisen muuttujan jakaumat. Millä muuttujalla on suurin varianssi?


12. Millä tavalla lisääntyvä robotiikka vaikuttaa työelämään?


13. Miksi maatalouden syntyvaihetta kutsutaan usein neoliittiseksi vallankumoukseksi?


14. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


15. Hansaliitto oli:


16. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


17. Niin sanotuilla kehittyvillä mailla tarkoitetaan


18. Vuoroviljely tarkoittaa sitä, että


19. Miksi nykyisen Turkin alueella ja Sisiliassa on paljon kreikkalaisia temppeleitä ja teattereita?


20. Miksi voidaan sanoa, että kapitalismi syntyi myöhäiskeskiajan italialaiskaupungeissa?


Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

21. Yritysanalyytikko on kehittänyt mallin, jonka perusteella hän ennustaa yritysten konkurssiin menoa tilinpäätöstietojen avulla. Analyytikon keräämän datan mukaan 1 % yrityksistä menee konkurssiin 5 vuoden aikana. Mallin perusteella analyytikko pystyy ennustamaan peräti 95 % niistä yrityksistä, jotka todella menevät konkurssiin seuraavan 5 vuoden aikana. Niistä yrityksistä, jotka eivät mene konkurssiin, malli ennustaa oikein 90 %. Jos malli ennustaa yrityksen X menevän konkurssiin, millä todennäköisyydellä yllä olevien tietojen perusteella yritys menee konkurssiin?


22. Eräässä lukiossa terveystiedon ylioppilaskokeen arvosanat keväällä 2017 jakautuivat oheisen taulukon mukaisesti. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? (HUOM. Tarkastelemme arvosanoja järjestyksessä, jossa pienin mahdollinen arvo on I ja suurin on L.)


23. Psykologisten tutkimusten mukaan eksponentiaalisen vähenemisen malli kuvaa varsin hyvin muistamista ajan funktiona. Eksponentiaalisen vähenemisen mallin mukaan muistettujen asioiden määrä vähenee aina samassa ajassa suhteellisesti saman verran. Muistettujen asioiden määrä on kuviossa 3 skaalattu niin, että se on alussa 100, ja vähenee ajan t funktiona. Mikä oheisista käyristä kuvaa eksponentiaalisen mallin mukaista vähenemistä?


24. Mikä seuraavista yrityksiä kuvaavista tilastollisista muuttujista ei ole diskreetti?


25. Vuosittain solmittujen avioliittojen suhteellisen lukumäärän (1000 asukasta kohden) ja syntyvyyden (1000 asukasta kohden) välinen korrelaatiokerroin on EU-maissa suuruusluokkaa r = 0,1. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa?


26. Tilastokeskuksen julkaisemien BKT- ja työttömyysaikasarjojen pohjalta on laskettu BKT-kasvu prosenteissa ja työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä, joista on laadittu seuraavat kuviot: Kuvio 3: Molempien muuttujien kehitys ajanjaksolla 1990–2017. Kuvio 4: Muuttujien välistä yhteyttä on kuvattu sirontakuvion avulla. Kuvioon on lisätty myös niin sanottu regressiokäyrä, jonka yhtälö on y = 0,9 – 0,4076x, jossa y on työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä ja x on BKT-kasvu prosenttilukuina. Kuvio 5: Histogrammi BKT-kasvusta. BKT on laskettu vuoden 2017 hinnoin.


27. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? Viikonlopuksi lasketaan muut kuin arkipäivät. Lapsi syntyy 2/7 todennäköisyydellä viikonloppuna


28. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa kuvion 1 perusteella?


29. Kuvio 9 kuvaa Suomen väestön kehitystä vuosina 1751–1870 (lähde: www.stat.fi). Kuviossa ovat sekä väestön kokonaismäärää kunkin vuoden lopussa kuvaavat luvut että väestön nettomuutos prosenteissa vuoden aikana. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 9 ja lukion oppimäärän perusteella?


30. Kuinka monella eri tavalla toisiinsa nähden n avioparia voi istuutua pyöreän pöydän ääreen niin, että vierekkäin istuvat hra A ja hänen vaimonsa


 

« Takaisin pääsivulle