Kysely

30 kysymyksen koe

Taloustieto (YH2)

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


2. Monopolistinen kilpailu on yksi kilpailumuodoista. Mitä seuraavista vastausvaihtoehdoista ei yleensä voida pitää esimerkkinä monopolistisesta kilpailusta?


3. Mikä seuraavista ei kuulu Euroopan keskuspankin rahapoliittisiin välineisiin?


4. Eräs maa pyrkii aloittamaan kansainvälisen kaupan työkaluilla. Maassa kuitenkin huomataan kiinalaisten kykenevän tekemään vasaroita, ruuvimeisseleitä ja vatupasseja pienemmillä kustannuksilla. Mikä alla olevista väittämistä pitää paikkansa:


5. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?


6. Kahdella opiskelijalla, Pirjolla ja Sakarilla, on kiistaa sähköautojen markkinoilla tapahtuneista muutoksista. Pirjo ja Sakari ovat havainneet tilastoista, että sähköautojen hinta on noussut ja niitä vaihdetaan aiempaa enemmän. Pirjo väittää tämän muutoksen johtuneen siitä, että sähköautojen valmistajia on entistä enemmän. Sakari puolestaan ajattelee, että kuluttajat ovat alkaneet suosia sähköautoja entistä enemmän. Kumpi opiskelijoista on omassa selityksessään oikeassa tai lähempänä totuutta?


7. Työn sivukulujen laskeminen


8. Millä seuraavista markkinoista on usein oligopoli?


9. Finanssivalvonta julkaisi lehdistötiedotteen 22.3.2019 (5/2019) otsikolla Makrovakauspäätös: Hidastuva talouskasvu korostaa lainanottajien maksukyvyn huolellista arviointia. Siinä todetaan muun muassa: ”Kotitalouksien korkea velkaantuneisuuden taso on rakenteellinen haavoittuvuus, joka voi lisätä kansantalouden herkkyyttä suhdannevaihteluiden suhteen.” Mikä seuraavista vastausvaihtoehdoista pitää paikkansa lehdistötiedotteen lainauksen perusteella?


10. Eräässä maassa tuonti ylittää viennin. Alla on maata koskevia väittämiä. A. Maassa julkisen vallan velka on kasvanut. B. Maassa investointien määrä on kasvanut. C. Maassa talouskasvu on hidastunut. Kuinka moni yllä olevista väittämistä pitää välttämättä paikkaansa:


Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

11. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


12. Niin sanotuilla kehittyvillä mailla tarkoitetaan


13. Massamuutto Amerikkaan 1800-loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella ei riippunut siitä, että


14. Katkelma on Perikleen puhetta noin v. 430 eaa. ”Valtiotamme sanotaan demokratiaksi: siinä on päätösvalta kansalaisten enemmistöllä eikä vähemmistöllä. Yksityisiä riitoja ratkaistaessa ovat kaikki kansalaiset tasa-arvoisia lain edessä, mutta arvonanto, jota henkilö jostakin syystä saa osakseen ei perustu… kansanluokkaan, vaan hänen persoonallisiin ansioihinsa.” Perikles oli:


15. Miksi pientilalliset joutuivat vaikeuksiin antiikin Roomassa tasavallan ajan lopussa?


16. Miksi merkantilistisesta politiikasta oli haittaa huoltovarmuudelle esim. katovuosina?


17. Mikä seuraavista väitteistä koskien kansainvälistä Pariisin ilmastosopimusta (2015) ei pidä paikkaansa?


18. USA:n presidentti Calvin Coolidge puhui kongressille 4.12.1928 seuraavasti: ”Yhtäkään Yhdysvaltain kongressia eivät ole tervehtineet miellyttävämmät tulevaisuudennäkymät sen arvioidessa liittovaltion tilaa kuin ne, jotka nyt ovat edessämme… Varakkuus, jonka yritteliäisyytemme ja ahkeruutemme ovat luoneet ja jonka taloutemme on säästänyt, on jakautunut mahdollisimman tasaisesti kansamme keskuuteen ja virrannut hallitusti maasta palvellakseen maailman hyvinvointia ja liike-elämää. Enää ei toimeentulosta puhuttaessa vaadita välttämättömyyksiä vaan ylellisyyttä. Kasvava kotimainen kysyntä ja laajeneva ulkomaankauppa kuluttavat lisääntyvän tuotannon. Maa voi tarkastella tätä hetkeä tyytyväisenä ja odottaa tulevaisuutta optimistisena.” (Hobsbawn 1999, s. 115) Presidentti Coolidge puhui näin, koska:


19. Merkantilismin mukaan valtioiden pitäisi


20. Vuoden 1973 öljykriisin taustalla oli


Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

21. Henkilötunnuksen loppuosan ensimmäiset kolme numeroa tekevät eron samana päivänä syntyneiden välillä. Parilliset numerot on varattu naisille, parittomat miehille. Ensimmäiset kolme numeroa ovat väliltä 002-899. Viimeinen merkki on tarkistusnumero, joka määräytyy jälkiosan kolmen ensimmäisen numeron mukaisesti. Jos jälkiosan kolme ensimmäistä numeroa arvottaisiin täysin satunnaisesti, montako erilaista numeroyhdistelmää voisi tulla?


22. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa kuvion 2 perusteella?


23. Peliyhtiö tutki erään tietokonepelin suosiota tyttöjen ja poikien keskuudessa. Kyselyssä oli poikia ja tyttöjä yhtä paljon. Kysyttäessä kaikilta tytöiltä ja pojilta, kuinka monta tuntia viikossa he pelaavat ko. peliä, saatiin seuraavat tulokset, jotka on esitetty kuviossa 6 prosentuaalisina summakäyrinä. Mikä seuraavista väitteistä ei kuvion 6 perusteella pidä paikkaansa?


24. Mikä seuraavista yrityksiä kuvaavista tilastollisista muuttujista ei ole diskreetti?


25. Kuinka monella eri tavalla toisiinsa nähden n avioparia voi istuutua pyöreän pöydän ääreen niin, että vierekkäin istuvat hra A ja hänen vaimonsa


26. Erään osakkeen vuotuinen arvonmuutos kolmen peräkkäisen vuoden ajalta on seuraava: Vuoden 1 aikana: + 40 % Vuoden 2 aikana: - 60 % Vuoden 1 aikana: + 65 % Tuottojen vuotuinen keskiarvo on näin ollen tasan 15,0 prosenttia. Ohje: Alkuarvolla tarkoitetaan osakkeen arvoa vuoden 1 alussa ja loppuarvolla osakkeen arvoa kolme vuotta myöhemmin. Osakkeelle ei makseta osinkoja. Luvut esitetään yhden desimaalin tarkkuudella. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?


27. Opettaja pitää opiskelijoille pistokokeen. Se on monivalintakoe, jossa on 5 tehtävää, joissa on kussakin 4 vaihtoehtoa. Kussakin tehtävässä opiskelija voi valita vastaako hän kysymykseen vai jättääkö sen tyhjäksi. Oikeasta vastauksesta saa kussakin tehtävässä +1 pistettä ja väärästä -3 pistettä; tyhjästä vastauksesta saa 0 pistettä. Matti ei ole lukenut läksyjä, joten hän joutuu arvaamaan jokaisen tehtävän täysin satunnaisesti. Millä todennäköisyydellä Matti saa positiivisen yhteistuloksen, jos hän vastaa arvaamalla jokaiseen 5 tehtävään?


28. Pienyrityksen viiden työntekijän kuukausipalkat ovat 3000, 3500, 4100, 6000 ja 4800 euroa. Yritys ajautuu rahoitusvaikeuksiin. Tilannetta omalta osaltaan helpottaakseen työntekijät sopivat yrityksen johdon kanssa tilapäisestä 6 prosentin palkanalennuksesta, joka koskee kaikkia työntekijöitä. Mikä seuraavista palkanalennuksen vaikutuksista kuukausipalkoista laskettuihin tunnuslukuihin ei pidä paikkansa?


29. Minna ostaa 10 kpl pörssiyhtiön Y osakkeita hintaan 66 euroa/kpl. Hän arvioi, että kunkin seuraavan 4 vuoden aikana osakkeen Y hinta nousee 60 % todennäköisyydellä 10 %, ja hinta laskee 40 % todennäköisyydellä 10 %. Minna arvioi, että vuosittaiset hinnanmuutokset ovat toisistaan riippumattomia. Millä todennäköisyydellä Minna pääsee vähintään omilleen, eli ei jää tappiolle, jos hän myy osakkeensa tasan neljän vuoden kuluttua (yhden desimaalin tarkkuudella)?


30. Pienessä kylässä sataa 65 prosentin todennäköisyydellä, jos edellisenä päivänä on satanut. Jos edellisenä päivänä ei ole satanut, sateen todennäköisyys on 30 prosenttia. Millä todennäköisyydellä kylässä sataa ylihuomenna, kun tänään ei sada?


 

« Takaisin pääsivulle