Tietoa pääaineista

Markkinointi

Markkinointi on keskeinen osa liiketaloustieteitä.  Markkinoinnissa perehdytään liiketoiminnalle keskeiseen asiakaslähtöiseen ajatteluun ja se antaa laaja-alaiset valmiudet toimia markkinoinnin johtotehtävissä esimerkiksi palvelualan, teollisuuden ja kaupan palveluksessa niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Markkinointi on liiketaloustieteen alue, jonka tutkimuskohteinaovat asiakaat, kilpailjat, alihankkijat ja verkostot.

Mikä saa asiakkaan tekemään ostopäätöksen? Miten kuluittajien tarpeita voidaan tutkia. Voimmeko oppia jotain kilpailijoilta.

Markkinointi jaetaan tyypillisesti kahteen eri osa-alueeseen, joita ovat Business – to – Customer markkinointi , B-to-C markkinointi jossa keksitytään kuluttajamarkkinointiin

Toinen osa-alue on Business- to Business markkinointi, eli B to B markkinointi, jossa keskitytään yritysten välisiin suhteisiin ja verkostoihin. Organisaatioiden väliset markkinat (B-to-B) ovat verkostomaiset ja ostaminen on ammattimaisempaa. Läheiset, vuorovaikutteiset ostaja-myyjä -suhteet ovat usein tyypillisiä ja markkinointiin osallistuu merkittävä osa koko organisaatiosta.

Markkinointi on siis paljon enemmän kuin pelkästään mainontaa ja myyntiä.

Tyypillisiä markkinointihenkilöiden ammattinimikkeitä ovat mm. Markkinointipäällikkö, tuotepäällikkö, avainasiakaspäällikkö markkinatutkija.

Laskentatoimi

Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, jonka tehtävänä on kuvata rahaprosessia, kerätä, rekisteröidä ja analysoida yrityksen tai muun organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia laskelmia.

Laskentatoimi on joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen.

Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. Yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä.

Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa.

Tyypillisiä laskentatoimen ammattinimikkeitä ovat: talouspäällikkö, laskentapäällikkö, business controller ja tilintarkastaja.

Laskentatoimen osaajat työllistyvät koulutustansa vastaaviin tehtäviin yleensä erittäin hyvin.

Vaikka laskentatoimessa ollaan numeroiden kanssa tekemisissä niin siitä huolimatta se ei ole matemaattisesti vaikeaa.

Kansantaloustiede

Kansantaloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista.

Kansantaloustieteen tutkimuskohteita ovat mm. Valuuttakriisit, taloudellinen kasvu ja kehitys sekä suhdannevaihtelut.

Mikrotaloustieteessä tutkitaan kotitalouksien ja yritysten (eli yksittäisten toimijoiden) taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa.

Makrotaloustieteessä kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation, korkotason ja vaihtotaseen välillä.

Perinteisesti kansantaloustieteilijät / ekonomistit ovat sijoittuneet yksityisen ja julkisen sektorin suunnittelutehtäviin, taloudellisiin tutkimuslaitoksiin, järjestöihin ja pankkeihin.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: analyytikko ja ekonomisti.

Kansantaloustiede on liiketaloustieteistä matemaattisin ja teoreettisin.

Rahoitus

Rahoituksessa keskitytään rahoitusmarkkinoiden (eli osakemarkkinoihin ja korkomarkkinoihin) sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun eli yritysrahoitukseen.

Rahoitusmarkkinoiden opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit sekä sijoittajien käyttäytymismallit.

Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi.

Rahoitus sivuaa läheisesti kansantaloustiedettä ja laskentatoimea, voidaan sanoa että se sijaitsee matemaattisesti ja teoreettisesti kansantaloustieteen ja laskentatoimen välissä.

Kauppatieteiden ylioppilaille rahoitus on yksi suosituimmista pääaineista.

Erityisesti rahoitusalan yritykset kuten pankit, vakuutusyhtiöt tarvitsevat rahoituksen ammattilaisia.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: rahoituspäällikkö, sijoitusasiantuntija, varainhoitaja ja sijoitusnalyytikko.

Suurin osa rahoituksen alan työtehtävistä sijoittuu pääkaupunkiseudulle.

Johtaminen ja organisaatiot

Johtamisen ja organisaatioiden kentässä keskeisimmät osa-alueet ovat johtaminen, organisaatio ja henkilöstökysymykset.

Siirryttäessä tuotantointensiivisestä toiminnasta osaamisintensiiviseen palvelutoimintaan erityisesti henkilöstön merkitys yritysten kilpailutekijänä korostuu. Samalla osaamisen ja tietopääoman johtamisesta tulee keskeinen toiminto.

Johtaminen ja organisointi pääaineena antaa kokonaisvaltaisen käsityksen organisaatioiden toiminnasta ja kehittämisestä, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden keskittyä kapeampaankin osa-alueeseen.

Johtaminen  voidaan jakaa asioiden johtamiseen (engl. management), jolla tarkoitetaan organisaation toiminnan ja toimintaprosessien hallintaa, suunnittelua, organisointia, kontrollointia sekä niihin liittyvää päätöksentekoa sekä ihmisten (työn) johtamiseen eli johtajuuteen (engl. leadership), jolla tarkoitetaan prosessia, jossa vaikutetaan organisoidun ryhmän toimintaan sen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.

Johtamista ja organisointia opiskelemalla oppii: 

 • käytännön esimiestaitoja
 • henkilöstön ja tiimien johtamista
 • strategista johtamista
 • liiketoiminnan riskien hallintaa
 • vastuullisen liiketoiminnan taitoja
 • kansainvälisen liiketoiminnan johtamisvalmiuksia

Koulutuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen asiantuntijatehtäviin.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: henkilöstöpäällikkö, koulutuspäällikkö, liikkeenjohdon konsultti sekä kouluttaja.

Muita pääainevaihtoehtoja

Muita pääainevaihtoehtoja ovat mm:

 • logistiikka
 • kansainvälinen liiketoiminta
 • vakuutustiede
 • yritysjuridiikka
 • yrittäjyys
 • talousmaantiede

Listaus ei ole täydellinen, tarkemmat tiedot löydät opiskelupaikkojen internetsivuilta.