Opiskeluohjeita kauppakorkeaan 2021 hakeville

Millainen valintakoe on?

Kevään 2021 valmennuskurssimme vastaavat uusia valintakoevaatimuksia. Vuoden 2021 tietoja ei ole vielä julkaistu. Valintaperusteet julkaistaan yleensä syys-lokakuussa. Ennakkotietojen mukaan valittamenettelyssä ei tapahdu muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

 

Alla on vuoden 2020 valintaperusteet:

 

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):

 • Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
 • Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
 • Kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
 • Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä.
  • Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. 
  • Monivalintakoe saattaa kuulostaa helpolta mutta älä anna sen hämätä – koe on todellisuudessa erittäin vaikea. Opiskelupaikan saamiseksi valintakokeessa tulee menestyä erittäin hyvin ja virheitä ei juurikaan saa tehdä. 
  • Valintakokeessa korostuu vuosi vuodelta enemmän asioiden soveltamiskyky, ulkoa opettamalla ei valintakokeessa pärjää!
  • Tutustu aiemipien vuosien valintakokeisiin!

Taloustieto (YH2) edellisten vuosien valintakokeissa

 

Taloustietoon liittyvät tehtävät vaativat laajaa ja monipuolista tietämystä taloudesta ja talouteen liittyvistä asioista. Valintakokeissa on tarvittu myös tietoa, joka menee lukion kurssikirjoissa käsitellyn alueen ulkopuolelle. Valintakokeessa on ollut perustehtäviä kurssisisällön keskeisistä käsitteistä. Kysymyksiä on ollut monipuolisesti YH2-kurssin sisällöistä, toisaalta joistain osa-alueista ei ollut lainkaan kysymyksiä. Esimerkiksi bruttokansatuote on selkeästi kokeentekijöiden suosikkiaiheita! Valintakokeessa on paljon myös soveltavia aineisto- ja tulkintatehtäviä, jotka ovat käsitelleet taloudellisia teemoja.

 

On ollut mukava huomata, että hyvin monia valintakokeessa kysyttyjä asioita on painotettu taloustiedon oppitunneillamme sekä harjoituspääsykokeissamme. Valmennuskurssille osallistumisesta ja harjoitustehtävien tekemisestä on varmasti ollut monille hyötyä valintakokeessa. Lisäämme myös joka vuosi kurssimateriaaliimme lisää taloustiedon soveltavia aineisto- ja tulkintatehtäviä.

 

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1) edellisten vuosien valintakokeissa

 

Historian kysymyksissä vaadittiin historiallisen tiedon soveltamista ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Samassa kysymyksessä on ollut väittämiä eri historiallisilta ajoilta. Monivalinnoissa on käytetty käsitteitä, joiden ymmärtäminen vaatii asian syvällisempää sisäistämistä. Valintakoekysymykset on tullut lukea erityisen huolellisesti ja oikeaksi vaihtoehdoksi on pitänyt osata valita eniten oikea tai eniten väärä vaihtoehto. Tällaista vastaustekniikka ei pääse lukiossa harjoittelemaan.

 

Valintakokeissa kysyttyjä aihepiirejä on käsiteltu luennoillamme ja materiaaleissamme kattavasti. Pelkkien lukiokirjojen avulla on ollut hyvin haastavaa vastata kysymyksiin, joissa on vaadittu kykyä soveltaa opittua tietoa. Lukiokirjoissa on lisäksi virheitä tai puutteita, joita olemme tuoneet esille tai korjanneet luennoilla ja verkkovalmennuskurssin keskustelupalstalla. Useassa historian tehtävässä vaadittiin myös taloustiedon käsitteistön hallitsemista ja soveltamista.

 

Tilasto- ja todennäköisyysmatematiikka edellisten vuosien valintakokeissa

 

Valintakokeessa on ollut tasaisesti kysymyksiä sekä tilastotieteestä että todennäköisyyslaskennasta. Oikean vastauksen löytäminen on edellyttänyt peruskäsitteiden hyvää ymmärrystä, sillä erityisesti tilastotieteen kysymyksissä pelkkä mekaaninen laskutaito ei ole useinkaan riittänyt. Vaikeustasoltaan osa tehtävistä on ylittänyt lyhyen matematiikan pakollisen kurssin vaatimustason tai ainakin tehtävissä on vaadittu matemaattisempaa ajattelua kuin mihin lyhyessä matematiikassa on totuttu. Rautainen laskurutiini onkin keskeisessä roolissa, jotta matematiikan tehtävät ehtii ratkaista valintakokeen aikaikkunassa. 

 

Lukion kursseilla suurin osa ajasta käytetään peruslaskutaidon hankkimiseen ja erilaisten sähköisten laskinohjelmien opetteluun eikä pääsykoetyyppisiä tehtäviä lukiossa juuri harjoitella. Yo-kirjoituksissa on viime vuosina ollut jo jonkin verran käsitteiden osaamisen testausta ”pääsykoemaisesti”, mutta toki perinteisiä laskuja on vielä runsaasti. Näin ollen menestys pääsykokeen matematiikan tehtävissä edellyttää uudenlaista ajattelua ja syvällisempää käsitteiden hallintaa kuin mihin lukiossa olet tottunut. Valintakokeessa on ollut lukuisia tehtäviä, jotka ovat luonteeltaan erilaisia kuin lukiossa. Tehtävät testaavat ennemmin päättykykyä ja loogista ajattelua kuin varsinaista perinteistä laskutaitoa. Vaikeus tehtäviin tulee usein juuri tästä, käsitteitä testataan kielellisesti, ei laskemalla. Lisäämme joka vuosi soveltavia tehtäviä lisää kurssimateriaaliimme.

 

Riittääkö MAB5 vai tuleeko hallita myös MAA10 (ja MAB8)?

Valintakokeessa matematiikan tehtävät ovat vaihdelleet paljon vuodesta toiseen. Aikaisempien vuosien valintakokeissa matematiikan tehtävien ratkaiseminen on vaatinut sisällön lisäksi myös matemaattista ajattelu- ja päättelykykyä. Mielestämme osa aikaisempien vuosien valintakokeen matematiikan tehtävistä on ylittivät vaatimuksena olleen lyhyen matematiikan kurssin sisällön sekä vaatimustason.

 

Opiskelun lähtökohdaksi kannattaa ottaa MAB5:n kurssin sisältö, jota täydennetään soveltuvin osin MAA10:n ja MAB8:n kurssin sisällöillä. Valmennuskurssillamme käymme asioita läpi matematiikasta siten, että saat muodostettua valintakoevaatimusten tasosta itsellesi ymmärrettävän kokonaisuuden. Valintakokeessa on erittäin suositeltavaa hallita asioita laajemmin kuin vain MAB5 kurssissa edellytetään.

 

Matematiikan osio tulee jatkossakin todennäköisesti olemaan kokeen vaikein osio. Kysymykset tuskin tulevat pitkän matematiikan vaikeimmista alueista mutta esimerkiksi todennäköisyyslaskennasta saadaan tehtyä erittäin vaikeita tehtäviä, vaikkeivät kysymykset sisällöltään ylittäisikään lyhyen matematiikan kurssin vaatimuksia.

 

Matematiikan tehtävien vaikeus, myös pitkän matematiikan opiskelleille, on usein erilainen tehtävätyyppi kuin mihin lukiossa on totuttu. Lukiossa ja yo-kirjoituksissa vaikeutena voi olla pitkät laskut ja laskinohjelmien sujuva käyttö, pääsykokeessa käsitteiden hallintaa ja matemaattisia valmiuksia testataan eri tavalla. Tämä tulee ilman harjoittelua monelle yllätyksenä.

 

Mikä pääsykoekirja kannattaa hankkia kauppatieteellisen valintakokeisiin?

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (OPS) mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen). Valintakoe ei siis perustu yksittäiseen kirjaan, vaan opetussuunnitelman mukaiseen sisältöön. Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa pääsykoekirjaa. Yksikään markkinoilla tällä hetkellä oleva kurssikirja ei vastaa täysin opetussuunnitelman mukaista sisältöä.

 

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu oma oppikirja/teoriatiivistelmä jokaisesta aineesta ja niiden tekemisessä huomioidaan markkinoilla olevien kurssikirjojen sisältö sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ekonomivalmennuksen kirjoissa sisältö on laajempi kuin markkinoilla olevissa yksittäisissä kurssikirjoissa ja vastaa näin paremmin osaamisvaatimuksena olevaa opetussuunnitelman sisältöä. Ekonomivalmennuksen kirjaa käytetään valmennuskurssin oppitunneilla mutta sen lisäksi kannattaa hankkia vähintään yksi (ehkä jopa useampi) uuden opetussuunnitelman mukainen kurssikirja. Valmennuskursimme tiivistelmiä ja opetussisältöjä päivitetään vuosittain, jotta aiempien vuosien valintakokeet tulee tarkasti huomioiduksi.  

 

Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) sekä MAB8

 

Valmennuskurssiin kuuluu oma matematiikan kirja, jossa käsitellään valintakokeen kannalta keskeisiä sisältöjä. Muita matematiikan oppikirjoja et välttämättä tarvitse, mutta hankkiessasi jonkin toisen matematiikan kirjan, saat lisää harjoitustehtäviä.

 

Lukion kurssikirjojen tehtäviä laskiessa tulee muistaa, että kaikki sieltä löytyvät tehtävät eivät sellaisenaan sovellu kysyttäviksi valintakokeessa. Kauppatieteen valintakokessa tehtävät tulee laskea nelilaskimella sekä ilman taulukkokirjaa. Lukiokirjoissa on paljon tehtäviä, jotka tukeva sähköistä ylioppilaskoetta eivätkä sellaiseaan sovellu valintakokeeseen valmistautumiseen. 

 

MAB5 kurssiin on ainakin kolme uuden OPS:n mukaista oppikirjaa:

 • Tekijä 5, Sanoma Pro, v. 2017
 • Huippu 5, Otava, v. 2017
 • Summa 5, Edita, v. 2017

Kaikissa oppikirjoissa on hyvät ja huonot puolensa. Jos olet hankkimassa uutta kirjaa, suosittelemme hankkimaan Tekijä 5 -kirjan, joka on markkinoilla olevista lukion oppikirjoista laajin. Markkinoilla on myös vanhan OPS:n mukainen Sigma 5 -oppikirja, jota ei kannata hankkia.

 

MAA10 kurssiin on ainakin 2 uuden OPS:n mukaista oppikirjaa:

 • Tekijä: Pitkä matematiikka 10, Sanoma pro, v. 2018
 • Juuri 10, Otava, v. 2018

Näistä mielestämme kattavampi on Sanoma pron Tekijä pitkä matematiikka 10 -kurssikirja.

 

MAB8 kurssiin on ainakin kolme uuden OPS:n mukaista oppikirjaa:

 • Tekijä 8, Sanoma Pro, v. 2018
 • Huippu 8, Otava, v. 2018
 • Summa 8, Edita, v. 2018

Näistä kurssikirjoista laajimmat ovat Tekijä 8 ja Summa 8. Pitkän matematiikan opiskelijoille MAB8-kurssissa on jonkin verran uutta asiaa (luottamusvälit ja testaaminen). Vaikka pääsykoevaatimuksissa ei kyseistä kurssia mainita, luonteeltaan kurssin aiheet ovat sellaisia, joita kokeessa saattaa esiintyä. Pohtimalla luottamusvälejä ja tilastollista testaamista tulee syvällisemmin ymmärtäneeksi pakollisten kurssien asiat, ennen kaikkea normaalijakauman. Mikäli sinulla ei ole ennestään MAB8 kurssin kirjaa, sitä ei välttämättä kannata lähteä erikseen hankkimaan.

 

Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)

 

Lukion uuden OPS:n mukaisia kirjoja on ainakin kolme eri kirjasarjaa.

 • Historia ajassa 1, Sanoma Pro, 2016
 • Forum 1, Otava, 2016
 • Kaikkien aikojen historia 1,  Edita, 2016

Historia ajassa 1 -kurssikirjassa on kattavasti huomioitu uusi opetussuunnitelma ja kirjan rakenne vastaa ehkä tarkimmin opetussuunnitelman keskeisimpiä sisältöjä. Otavan Forum kirjasarja on lukioissa yleisimmin käytössä ja siksi varsin suositeltava vaihtoehto. Suosittelemme hankkimaan näistä sekä Historia ajassa 1 ja Forum 1 -kurssikirjat. Forum 1 -kurssikirjassa teollistumisen osuus on selkeämpi kuin Sanoma Pron julkaisussa. Mielestämme selkeästi heikoin näistä kirjoista on Editan Kaikkien aikojen historia.

 

Taloustieto (YH2)

 

Lukion uuden OPS:n mukaisia kirjoja on ainakin kolme eri kirjasarjaa.

 • Forum 2 taloustieto, Otava
 • Jokaisen talous, Sanoma Pro, 2016
 • Kanta 2 taloustieto, Edita, 2016

Sanoma Pron ja Otavan kirjat ovat näistä selkeästi monipuolisimmat. Sinun kannattaa hankkia ne molemmat. Forum 2 taloustieto on monien mielestä markkinoilla olevista lukiokirjoista paras. Kanta 2 -kurssikirjasta puuttuu monia asioita, jotka kuuluvat opetussuunnitelman sisältöön. Siksi Kanta 2 on heikoin saatavilla olevista lukiokirjoista.

 

Markkinoilla on myös vanhan OPS:n mukainen Otavan ”Forum 2 uusi taloustieto” -oppikirja, jota ei kannata hankkia.

 

Muut markkinoilla olevat kurssimateriaalit

 

Yllä mainittujen kirjasarjojen lisäksi markkinoilla on ainakin Tabletkoulun (www.tabletkoulu.fi) sähköiset kurssimateriaalit. Tabletkoulun kurssimateriaalit ovat joiltain osin laajempia (ja myös sekavampia) kuin edellä esitetyt. Mielestämme Otavan Forum ja Sanoma Pron kirjat ovat selkeästi ovat parempia kuin Tabletkoulun materiaalit.

 

Turun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden omistama yritys myy opiskelijoiden laatimia kirjatiivistelmiä osoitteessa www.paasykoekirjat.fi. Kyseiset materiaalit eivät ole virallisia pääsykoekirjoja. Emme  suosittele niiden hankkimista, vaan näiden sijaan suosittelemme edellä mainittuja Otavan ja Sanoma Pron kurssikirjoja.

OHJEITA VALMISTAUTUMISEEN

Täällä sinulle kerrotaan tärkeistä valmistautumiseen liittyvistä seikoista, jotka sinun hakijana tulee huolehtia kuntoon; esimerkiksi motivaatio on sisäinen tahtotilasi, johon vain sinä itse vaikutat Kukaan muu ei voi tehdä valmistautumista puolestasi, vaan ainoastaan auttaa ja tukea sinua siinä.

 

Sisäänpääsy valintakokeella on vaikeutunut aikaisempiin vuosiin verrattuna

Taloustiedon (YH2) ja  Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) kurssit ovat monille sisällöltään helpompia kuin aikaisempien vuosien pääsykoekirjat. Matematiikan osuus on monille hieman vaikeampi kuin aikaisempina vuosina vaatimuksena ollut talousmatematiikka. Kokonaisuutena ajatellen valintakokeen sisältö on ehkä helpompi kuin aiemmin. Älä anna tämän hämätä! Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on kovempaa kuin aikaisemmin. Keväällä 2018 ensisijaisia hakijoita oli noin 7 700 (kaikki hakijat noin 11 200). Todistusvalinnassa on 893 paikkaa ja sen jälkeen jää noin 6 800 hakijaa, jotka kilpailevat opiskelupaikoista valintakoekiintiössä. Keväällä 2019 valintakoekiintiössä on vain 594 opiskelupaikkaa. Jos hakijamäärä säilyy vuoden 2018 tasolla, 594 paikasta kilpailee n. 6800 hakijaa. Keskimäärin vain noin 8,7 % hakijoista saa opiskelupaikan valintakoekiintiössä.

 

Opiskelupaikan saaminen valintakoekiintiössä edellyttää hakijalta asioiden erinomaista hallintaa ja menestymistä valintakokeessa. On hyvin todennäköistä, että valintakoe tulee olemaan varsin vaikea ja tästä huolimatta opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeita pisteitä valintakokeesta.

 

Motivaatio kuntoon

Pääsykoepyrkimisessä motivaatio on numero yksi. Sisäänpääsyn ratkaiset sinä itse: Jos haluat tarpeeksi päästä opiskelemaan, sinä pääset opiskelemaan! Pidä aktiivisesti mielessäsi koko raskaan kevään ajan, miksi tämän kaiken teet! Kun istut kauniina kevätiltana kirjan ääressä, palauta mieliin että haluat ehdottomasti saada opiskelupaikan tänä vuonna. Vaikka lopullinen uravalintasi ei ehkä olisikaan selvä, panosta silti kaikkesi pyrkimiseen tänä keväänä: Pyrkiminen yhä uudestaan ja uudestaan kirpaisee enemmän kuin kertarysäys. Vaikka olisitkin menossa armeijaan tai siviilipalvelukseen ennen opiskelujen aloittamista, on siellä mukavampi olla, kun on opiskelupaikka takataskussa. Lisäksi varusmiespalveluksen aikana valintakokeeseen valmistautuminen on melko vaikeaa jo ajankäytöllisistäkin syistä.

 

Asenne ja motivaatio ovat siis avainasemassa valintakokeessa menestymisen kannalta. Pääsykokeeseen lukemisessa tarvitaan myös nöyryyttä, jotta jaksat tehdä riittävästi töitä opiskelupaikan eteen. Joka vuosi vain pieni osa hakijoista saa opiskelupaikan, joten nyt on aika tehdä töitä tosissaan! Mieti ja tee itsellesi selväksi, miksi haluat opiskelemaan kauppakorkeakouluun ja kirjaa nämä syyt ylös itseäsi varten: Kun väsymys ja uupumus alkavat iskeä, voit palata niihin ja saada taas uutta voimaa luku-urakkaan.  

 

Valintamenettelyn mahdolliset muutokset tulevaisuudessa

Kevään 2018 kauppatieteellisen alan valintaperusteet muuttuivat merkittävästi aikaisemmista vuosista. Toivottavasti muutoksia ei tule enää tulevina vuosina. Muuttunut valintamenettely suosii sellaisia henkilöitä, joilla on erinomainen todistus. Opetusministeriö haluaa, että myös jatkossa valtaosa opiskelupaikoista täytettäisiin ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Ensikertalaiskiintiöiden osuus vuonna 2019 on 70 % ja näiden kiintiöiden on tarkoitus olla tulevaisuudessa jopa 80 %.

 

Tee siis riittävästi töitä nyt ja hanki opiskelupaikka jo tänä keväänä, niin sinun ei tarvitse miettiä mahdollisia tulevaisuuden muutoksia pääsykokeissa ja valintakiintiöissä.

 

Todistusvalinta 2020

Todistusvalinnan pisteytykseen tulee muutoksia vuonna 2020. Muutoksista voi lukea tarkemmin täältä.

 

Ajankäyttö ja jaksaminen opiskeluaikana

Pääsykokeeseen valmistautuvan henkilön tärkein resurssi on aika. Sisäänpääsy kauppakorkeaan vaatii sinulta vähintään parin kuukauden omistautumista opiskeluun. Valintakoekirjat on luettava läpi vähintään neljästä kuuteen kertaan. (Toki lukukertojen määrä riippuu lukutyylistäsi ja lukutavoistasi.) Ajankäytön hallitseminen on pääsykokeeseen valmistautuessa tärkeä taito ja se edellyttää suunnitelmallisuutta: ilman suunnitelmia aika voi kulua huomaamatta eikä tavoitteita saavuteta. Ajankäytön suunnittelu on hyödyllistä koska silloin…

 • tiedät mitä teet, kun heräät aamulla, eikä sinun tarvitse käyttää aikaa ohjelman miettimiseen.
 • pysyt aikataulussa ja saavutat varmemmin tuloksia, kun sinulla on selkeä suunnitelma.
 • saat suunnitelmallisen työn jälkeen nauttia vapaa-ajasta ilman ahdistavia "pitää tehdä" -ajatuksia.

Tärkeintä ajankäytössä on asioiden priorisointi: jätä kaikki turhat menot pois! On helppoa keksiä "hyviä syitä", joiden vuoksi ei ehdi lukemaan. Nyt asennoidut juuri päinvastoin! Pääsykokeeseen lukeminen on nyt se syy, jonka vuoksi ei ehdi tehdä muita asioita. Pyri kiristämään lukutahtiasi valintakokeen lähestyessä.

 

Lähes 20 vuoden kokemuksemme perusteella sisäänpääsyyn vaaditaan minimissään 350 tunnin työpanosta. Yleensä sisäänpääsyyn on vaadittu vähintään 500 tunnin työmäärä, jopa 600-700 tunnintyömäärää. Valmistautumiseen käytettävien tuntien määrä riippuu luonnollisesti myös hakukohteesta. Tuntimäärien rinnalla tärkeämpää on tekemisen laatu. Pienempi tuntimäärä riittää mikäli opiskelet tehokkaasti ja laadukkaasti.

 

Kun tavoittelet tehokasta valmistautumista, huomioi että fyysisen lukupaikan täytyy olla Sinulle oikea: Opiskeluympäristö vaikuttaa merkittävästi opiskelun tehokkuuteen. Suurimmalle osalle rauhallinen opiskeluympäristö sopii parhaiten. Kotona lukemisen etuna on ajan säästyminen matkoissa sekä yleensä hyvä lukurauha. Toisaalta, kotona saattaa kuitenkin olla muita virikkeitä, jotka vievät aikaa ja keskittymistäsi pois valintakoekirjoista. Kirjastossa lukemisen etuna kotiin verrattuna on mahdollisuus keskittyä vain lukemiseen.

 

Ihmiset oppivat eri tavalla ja asioiden oppiminen vie joiltakin paljon enemmän aikaa kuin toisilta. Jos osaat asiat ja menestyminen näkyy myös harjoituskoetuloksissa, tuntimäärillä ei ole väliä. Yllä mainitut tuntimäärät ovat keskimääräisiä tuntimääriä ja perustuvat useiden vuosien kokemukseen ja lukuisiin keskusteluihin aikaisempien vuosien kurssilaistemme kanssa. Kysymyksiin "Kuinka monta tuntia päivässä pitää lukea?" tai "Kuinka monta kertaa kirjat pitää lukea?” on yksi oikea vastaus: Niin monta tuntia ja niin monta kertaa kuin on sinulle mahdollista.

 

Valmistautumisessa tulee huomioida myös riittävän levon määrä. Ihanteellista olisi, että järjestät elämäsi mahdollisimman säännölliseksi ja terveelliseksi, sillä siten huolehdit omasta jaksamisestasi. Nuku kunnon yöunet, syö kunnon ateriat, ulkoile ja harrasta liikuntaa opiskelun ohessa. Kuulostaa tylsältä, mutta kevät on pitkä aika, ja tarvitset kestävyyttä. Myös itsensä palkitseminen on tärkeää oman jaksamisen kannalta; Kun asetat itsellesi konkreettisia päivä- ja viikkokohtaisia lukutavoitteita, voit niiden toteuduttua palkita itsesi esimerkiksi vapaaillalla tai leffassa käynnillä. Käytä näitä itsensä palkitsemisen hetkiä myös motivaation lähteinä: Ajattele jo aamulla lukemaan herätessäsi, mitä kivaa voit tehdä päivän lopuksi tavoitteiden täytyttyä.

 

Vielä tärkeä neuvo nykyisenä sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakautena: Älä tuhlaa lukuaikaasi netissä surffailuun tai sosiaalisen median päivittämiseen! Siirrä puhelin lukuajaksi pois näkyvistä ja aseta se äänettömälle. Muuten puhelin toimi jatkuvana häiriötekijänä katkaisten opiskelusi jatkuvilla merkkiäänillä ja päivityksillä.