Opiskeluohjeita

Millainen valintakoe on?

Kevään 2021 valmennuskurssimme vastaavat uusia valintakoevaatimuksia. Vuoden 2021 valintaperusteet ovat samat kuin vuosina 2018-2020. 

Alla on vuoden 2021 valintaperusteet:

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):

 • Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
 • Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
 • Kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
 • Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä.
  • Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. 
  • Monivalintakoe saattaa kuulostaa helpolta mutta älä anna sen hämätä – koe on todellisuudessa erittäin vaikea. Opiskelupaikan saamiseksi valintakokeessa tulee menestyä erittäin hyvin ja virheitä ei juurikaan saa tehdä. 
  • Valintakokeessa korostuu vuosi vuodelta enemmän asioiden soveltamiskyky, ulkoa opettamalla ei valintakokeessa pärjää!
  • Tutustu aiemipien vuosien valintakokeisiin!

Taloustieto (YH2) edellisten vuosien valintakokeissa

Taloustietoon liittyvät tehtävät vaativat laajaa ja monipuolista tietämystä taloudesta ja talouteen liittyvistä asioista. Valintakokeissa on tarvittu myös tietoa, joka menee lukion kurssikirjoissa käsitellyn alueen ulkopuolelle. Valintakokeessa on ollut perustehtäviä kurssisisällön keskeisistä käsitteistä. Kysymyksiä on ollut monipuolisesti YH2-kurssin sisällöistä, toisaalta joistain osa-alueista ei ollut lainkaan kysymyksiä. Esimerkiksi bruttokansatuote on selkeästi kokeentekijöiden suosikkiaiheita! Valintakokeessa on paljon myös soveltavia aineisto- ja tulkintatehtäviä, jotka ovat käsitelleet taloudellisia teemoja.

On ollut mukava huomata, että hyvin monia valintakokeessa kysyttyjä asioita on painotettu taloustiedon oppitunneillamme sekä harjoituspääsykokeissamme. Valmennuskurssille osallistumisesta ja harjoitustehtävien tekemisestä on varmasti ollut monille hyötyä valintakokeessa. Lisäämme myös joka vuosi kurssimateriaaliimme lisää taloustiedon soveltavia aineisto- ja tulkintatehtäviä.

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1) edellisten vuosien valintakokeissa

Historian kysymyksissä vaadittiin historiallisen tiedon soveltamista ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Samassa kysymyksessä on ollut väittämiä eri historiallisilta ajoilta. Monivalinnoissa on käytetty käsitteitä, joiden ymmärtäminen vaatii asian syvällisempää sisäistämistä. Valintakoekysymykset on tullut lukea erityisen huolellisesti ja oikeaksi vaihtoehdoksi on pitänyt osata valita eniten oikea tai eniten väärä vaihtoehto. Tällaista vastaustekniikka ei pääse lukiossa harjoittelemaan.

Valintakokeissa kysyttyjä aihepiirejä on käsiteltu luennoillamme ja materiaaleissamme kattavasti. Pelkkien lukiokirjojen avulla on ollut hyvin haastavaa vastata kysymyksiin, joissa on vaadittu kykyä soveltaa opittua tietoa. Lukiokirjoissa on lisäksi virheitä tai puutteita, joita olemme tuoneet esille tai korjanneet luennoilla ja verkkovalmennuskurssin keskustelupalstalla. Useassa historian tehtävässä vaadittiin myös taloustiedon käsitteistön hallitsemista ja soveltamista.

Tilasto- ja todennäköisyysmatematiikka edellisten vuosien valintakokeissa

Valintakokeessa on ollut tasaisesti kysymyksiä sekä tilastotieteestä että todennäköisyyslaskennasta. Oikean vastauksen löytäminen on edellyttänyt peruskäsitteiden hyvää ymmärrystä, sillä erityisesti tilastotieteen kysymyksissä pelkkä mekaaninen laskutaito ei ole useinkaan riittänyt. Vaikeustasoltaan osa tehtävistä on ylittänyt lyhyen matematiikan pakollisen kurssin vaatimustason tai ainakin tehtävissä on vaadittu matemaattisempaa ajattelua kuin mihin lyhyessä matematiikassa on totuttu. Rautainen laskurutiini onkin keskeisessä roolissa, jotta matematiikan tehtävät ehtii ratkaista valintakokeen aikaikkunassa. 

Lukion kursseilla suurin osa ajasta käytetään peruslaskutaidon hankkimiseen ja erilaisten sähköisten laskinohjelmien opetteluun eikä pääsykoetyyppisiä tehtäviä lukiossa juuri harjoitella. Yo-kirjoituksissa on viime vuosina ollut jo jonkin verran käsitteiden osaamisen testausta ”pääsykoemaisesti”, mutta toki perinteisiä laskuja on vielä runsaasti. Näin ollen menestys pääsykokeen matematiikan tehtävissä edellyttää uudenlaista ajattelua ja syvällisempää käsitteiden hallintaa kuin mihin lukiossa olet tottunut. Valintakokeessa on ollut lukuisia tehtäviä, jotka ovat luonteeltaan erilaisia kuin lukiossa. Tehtävät testaavat ennemmin päättykykyä ja loogista ajattelua kuin varsinaista perinteistä laskutaitoa. Vaikeus tehtäviin tulee usein juuri tästä, käsitteitä testataan kielellisesti, ei laskemalla. Lisäämme joka vuosi soveltavia tehtäviä lisää kurssimateriaaliimme.

Riittääkö MAB5 vai tuleeko hallita myös MAA10 (ja MAB8)?

Valintakokeessa matematiikan tehtävät ovat vaihdelleet paljon vuodesta toiseen. Aikaisempien vuosien valintakokeissa matematiikan tehtävien ratkaiseminen on vaatinut sisällön lisäksi myös matemaattista ajattelu- ja päättelykykyä. Mielestämme osa aikaisempien vuosien valintakokeen matematiikan tehtävistä on ylittivät vaatimuksena olleen lyhyen matematiikan kurssin sisällön sekä vaatimustason.

Opiskelun lähtökohdaksi kannattaa ottaa MAB5:n kurssin sisältö, jota täydennetään soveltuvin osin MAA10:n ja MAB8:n kurssin sisällöillä. Valmennuskurssillamme käymme asioita läpi matematiikasta siten, että saat muodostettua valintakoevaatimusten tasosta itsellesi ymmärrettävän kokonaisuuden. Valintakokeessa on erittäin suositeltavaa hallita asioita laajemmin kuin vain MAB5 kurssissa edellytetään.

Matematiikan osio tulee jatkossakin todennäköisesti olemaan kokeen vaikein osio. Kysymykset tuskin tulevat pitkän matematiikan vaikeimmista alueista mutta esimerkiksi todennäköisyyslaskennasta saadaan tehtyä erittäin vaikeita tehtäviä, vaikkeivät kysymykset sisällöltään ylittäisikään lyhyen matematiikan kurssin vaatimuksia.

Matematiikan tehtävien vaikeus, myös pitkän matematiikan opiskelleille, on usein erilainen tehtävätyyppi kuin mihin lukiossa on totuttu. Lukiossa ja yo-kirjoituksissa vaikeutena voi olla pitkät laskut ja laskinohjelmien sujuva käyttö, pääsykokeessa käsitteiden hallintaa ja matemaattisia valmiuksia testataan eri tavalla. Tämä tulee ilman harjoittelua monelle yllätyksenä.

Mikä pääsykoekirja kannattaa hankkia kauppatieteellisen valintakokeisiin?

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (OPS) mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen). Valintakoe ei siis perustu yksittäiseen kirjaan vaan opetussuunnitelman mukaiseen sisältöön. Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa valintakoekirjaa. Yksikään markkinoilla tällä hetkellä oleva lukion kurssikirja ei mielestämme täysin vastaa opetussuunnitelman mukaisia kurssisisältöjä. 

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu oma oppikirja/teoriatiivistelmä jokaisesta oppiaineesta ja niiden tekemisessä on huomioitu nykyisten lukion kurssikirjojen sisältö sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ekonomivalmennuksen tiivistelmissä sisältö on laajempi kuin lukiokirjoissa. Tiivistelmien sisällöt vastaavat näin paremmin osaamisvaatimuksena olevia opetussuunnitelman kurssisisältöjä. Ekonomivalmennuksen kirjaa käytetään valmennuskurssin oppitunneilla, mutta sen lisäksi kannattaa hankkia vähintään yksi (ehkä jopa useampi) uuden opetussuunnitelman mukainen kurssikirja. Vuonna 2021 tuomme valintakokeen valmennuskursseillemme verkkoympäristöömme opintopolut, jotka syventävät tiivistelmän ohella lukion kirjojen sisältöjä niiltä osin kuin se on tarpeellista. Opintopoluista kerrotaan lisää myöhemmin tässä oppaassa.  

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) sekä MAB8 

Valmennuskurssiin kuuluu oma matematiikan kirja, jossa olemme pyrkineet esittämään kaikki vaadittavat keskeiset sisällöt. Muita matematiikan oppikirjoja et välttämättä tarvitse, mutta hankkiessasi myös jonkun toisen kirjan saat lisää harjoitustehtäviä.  

Lukion matematiikan kurssikirjojen tehtäviä laskiessa tulee muistaa se, että kaikkia siellä käsiteltäviä tehtävätyyppejä ei voida kysyä valintakokeissa samassa muodossa. Moni tehtävä ei tyypiltään sovellu nelilaskimella laskettavaksi tai ei ole mielekäs ilman tilasto-ohjelmaa. Valintakokeessa ei myöskään ole käytössä taulukkokirjaa. 

MAB5-kurssiin löytyy markkinoilta ainakin kolme uuden OPS:n mukaista oppikirjaa: 

 • Tekijä 5, Sanoma Pro 
 • Huippu 5, Otava 
 • Summa 5, Edita. 

Kaikissa oppikirjoissa on hyvät ja huonot puolensa. Jos olet hankkimassa uutta kirjaa, niin mielestämme kannattaa hankkia Tekijä 5, joka on markkinoilla olevista kurssikirjoista sisällöltään laajin. Markkinoilla on myös vanhan OPS:n mukainen Sigma 5 -oppikirja, jota ei kannata hankkia. 

MAA10-kurssiin on myynnissä ainakin kaksi uuden OPS:n mukaista oppikirjaa: 

 • Tekijä pitkä matematiikka 10, Sanoma pro 
 • Juuri 10, Otava. 

Näistä mielestämme parempi on Sanoma Pron kirja Tekijä pitkä matematiikka 10. 

MAB8-kurssiin on saatavilla ainakin kolme uuden OPS:n mukaista oppikirjaa: 

 • Tekijä 8, Sanoma Pro 
 • Huippu 8, Otava 
 • Summa 8, Edita. 

Näistä kirjoista sisällöltään laajimmat ovat Tekijä 8 ja Summa 8. Pitkän matematiikan opiskelijoille MAB8-kurssissa on jonkin verran uutta asiaa (luottamusvälit ja testaaminen). Vaikka valintakoevaatimuksissa ei MAB8-kurssia mainita, kurssin aiheet ovat luonteeltaan sellaisia, joita kokeessa saattaa esiintyä. Pohtimalla luottamusvälejä ja tilastollista testaamista tulee samalla syvällisemmin ymmärtäneeksi pakollisten kurssien sisältöjä, ennen kaikkea normaalijakauman. Mikäli sinulla ei ole ennestään MAB8-kurssin kirjaa, ei sitä kannata lähteä erikseen hankkimaan.  

Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi) 

Lukion uuden OPS:n mukaisia oppikirjoja löytyy ainakin kolmesta kirjasarjasta: 

 • Historia ajassa 1, Sanoma Pro 
 • Forum 1, Otava 
 • Kaikkien aikojen historia 1, Edita. 

Historia ajassa 1 -kirjassa on parhaiten huomioitu uusi opetussuunnitelma, ja kirjan rakenne vastaa tarkimmin opetussuunnitelman keskeisimpiä sisältöjä. Otavan Forum- kirjasarja on lukioissa yleisimmin käytössä ja siksi varsin suositeltava vaihtoehto. Suosittelemme hankkimaan näistä ainakin Historia ajassa 1 -kirjan ja ehkä myös Forum 1 -kirjan. Useimmat aikaisempien vuosien valintakoekysymyksistä löytyivät selkeimmin Sanoma Pron kirjasta. Mielestämme heikoin näistä kirjoista on Editan Kaikkien aikojen historia. Toisaalta valintakokeessa on ollut kysymyksiä, joiden vastaukset löytyivät parhaiten (tai ainoastaan) Editan kirjasta. Suosittelemme tutustumaan kaikkiin kolmeen edellä mainittuun HI1 kurssin kirjaan. 

Taloustieto (YH2) 

Lukion uuden OPS:n mukaisia oppikirjoja löytyy ainakin kolmesta eri kirjasarjasta: 

 • Forum 2 taloustieto, Otava  
 • Jokaisen talous, Sanoma Pro 
 • Kanta 2 taloustieto, Edita. 

Sanoma Pron Jokaisen talous ja Otavan Forum 2 -oppikirjat ovat näistä sisällöltään laajimmat. Sinun kannattaa hankkia ne molemmat. Suurimpaan osaan vuoden 2018 valintakokeen kysymyksistä löytyi helpoiten vastaus Sanoma Pron Jokaisen talous oppikirjasta. Otavan Forum 2 Taloustieto on monien mielestä markkinoilla olevista oppikirjoista sisällöltään paras. Osaan vuoden 2018 valintakokeen kysymyksistä vastaukset löytyivätkin parhaiten ja suoraan vain Forum 2 Taloustieto -oppikirjasta. Editan Kanta 2 -oppikirjassa asiat on esitetty selkeästi ja se on helppolukuinen, mutta hieman suppea opetussuunnitelman sisältöön nähden. Toisaalta osaan vuoden 2019 ja 2020 valintakokeen kysymyksistä vastaukset löytyivät helpoiten (tai ainoastaan) Kanta 2 -kirjasta. Suosittelemme tutustumaan kaikkiin kolmeen edellä mainittuun YH2 kurssin kirjaan. 

Markkinoilla on myös vanhan OPS:n mukainen Otavan Forum 2 Uusi taloustieto oppikirja, jota ei kannata hankkia.  

Muut markkinoilla olevat kurssimateriaalit 

Yllä mainittujen kirjasarjojen lisäksi markkinoilla on ainakin Tabletkoulun (www.tabletkoulu.fi) sähköiset kurssimateriaalit. Mielestämme Otavan, Sanoma Pron ja Editan oppikirjat ovat selkeästi parempia kuin Tabletkoulun materiaalit. 

Turun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden omistama yritys myy opiskelijoiden laatimia kirjatiivistelmiä osoitteessa www.paasykoekirjat.fi. Kyseiset materiaalit eivät ole virallisia pääsykoekirjoja, eivätkä ne vastaa laadultaan lukion kurssikirjoja. Emme suosittele niiden hankkimista, koska aikaisempina vuosina niiden laatu on ollut heikko ja niissä on ollut virheitä ja puutteita. Näiden sijaan suosittelemme edellä mainittuja Sanoma Pron, Otavan ja Editan kurssikirjoja. 

Ohjeita valmistautumiseen

Täällä sinulle kerrotaan tärkeistä valmistautumiseen liittyvistä seikoista, jotka sinun hakijana tulee huolehtia kuntoon; esimerkiksi motivaatio on sisäinen tahtotilasi, johon vain sinä itse vaikutat Kukaan muu ei voi tehdä valmistautumista puolestasi, vaan ainoastaan auttaa ja tukea sinua siinä.

Sisäänpääsy valintakokeella on vaikeutunut aikaisempiin vuosiin verrattuna

Viime vuosina kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on ollut noin 1 500 aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita on ollut noin 8 000. Aloituspaikoista 60 % täytetään todistuksella ja 40 % valintakokeella. Keskimäärin alle 12 % hakijoista saa opiskelupaikan todistuksella. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista vain noin 5 % saa opiskelupaikan todistuksen perusteella. Uusi valintamenettely suosii sellaisia hakijoita, joilla on erinomainen todistus. Todistusvalinnan jälkeen jäljelle jää noin 7 000 ensisijaista hakijaa, joille on tarjolla valintakoekiintiössä vain noin 600 opiskelupaikkaa. Alle 10 % hakijoista saa haluamansa opiskelupaikan valintakoekiintiössä. 

Hakukohteesta riippuen noin 90 % hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on jatkossakin erittäin kovaa. Hakijan on menestyttävä valintakokeessa erittäin hyvin. Aikaisempien vuosien tulosten perusteella Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille osallistuminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka. 

Motivaatio kuntoon

Pääsykoepyrkimisessä motivaatio on numero yksi. Sisäänpääsyn ratkaiset sinä itse: Jos haluat tarpeeksi päästä opiskelemaan, sinä pääset opiskelemaan! Pidä aktiivisesti mielessäsi koko raskaan kevään ajan, miksi tämän kaiken teet! Kun istut kauniina kevätiltana kirjan ääressä, palauta mieliin että haluat ehdottomasti saada opiskelupaikan tänä vuonna. Vaikka lopullinen uravalintasi ei ehkä olisikaan selvä, panosta silti kaikkesi pyrkimiseen tänä keväänä: Pyrkiminen yhä uudestaan ja uudestaan kirpaisee enemmän kuin kertarysäys. Vaikka olisitkin menossa armeijaan tai siviilipalvelukseen ennen opiskelujen aloittamista, on siellä mukavampi olla, kun on opiskelupaikka takataskussa. Lisäksi varusmiespalveluksen aikana valintakokeeseen valmistautuminen on melko vaikeaa jo ajankäytöllisistäkin syistä.

Asenne ja motivaatio ovat siis avainasemassa valintakokeessa menestymisen kannalta. Pääsykokeeseen lukemisessa tarvitaan myös nöyryyttä, jotta jaksat tehdä riittävästi töitä opiskelupaikan eteen. Joka vuosi vain pieni osa hakijoista saa opiskelupaikan, joten nyt on aika tehdä töitä tosissaan! Mieti ja tee itsellesi selväksi, miksi haluat opiskelemaan kauppakorkeakouluun ja kirjaa nämä syyt ylös itseäsi varten: Kun väsymys ja uupumus alkavat iskeä, voit palata niihin ja saada taas uutta voimaa luku-urakkaan.  

Valintamenettelyn mahdolliset muutokset tulevaisuudessa

Keväällä 2018 kauppatieteellisen alan valintaperusteet muuttuivat merkittävästi aikaisemmista vuosista. Toivottavasti muutoksia ei tule enää tulevina vuosina. Muuttunut valintamenettely suosii sellaisia henkilöitä, joilla on erinomainen todistus. Opetusministeriö haluaa, että myös jatkossa valtaosa opiskelupaikoista täytettäisiin ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Ensikertalaiskiintiöiden osuus vuonna 2021 on 70 % ja näiden kiintiöiden on tarkoitus olla tulevaisuudessa jopa 80 %.

Tee siis riittävästi töitä nyt ja hanki opiskelupaikka jo tänä keväänä, niin sinun ei tarvitse miettiä mahdollisia tulevaisuuden muutoksia pääsykokeissa ja valintakiintiöissä.

Ajankäyttö ja jaksaminen opiskeluaikana

Pääsykokeeseen valmistautuvan henkilön tärkein resurssi on aika. Sisäänpääsy kauppakorkeaan vaatii sinulta vähintään parin kuukauden omistautumista opiskeluun. Valintakoekirjat on luettava läpi vähintään neljästä kuuteen kertaan. (Toki lukukertojen määrä riippuu lukutyylistäsi ja lukutavoistasi.) Ajankäytön hallitseminen on pääsykokeeseen valmistautuessa tärkeä taito ja se edellyttää suunnitelmallisuutta: ilman suunnitelmia aika voi kulua huomaamatta eikä tavoitteita saavuteta. Ajankäytön suunnittelu on hyödyllistä koska silloin…

 • tiedät mitä teet, kun heräät aamulla, eikä sinun tarvitse käyttää aikaa ohjelman miettimiseen.
 • pysyt aikataulussa ja saavutat varmemmin tuloksia, kun sinulla on selkeä suunnitelma.
 • saat suunnitelmallisen työn jälkeen nauttia vapaa-ajasta ilman ahdistavia ”pitää tehdä” -ajatuksia.

Tärkeintä ajankäytössä on asioiden priorisointi: jätä kaikki turhat menot pois! On helppoa keksiä ”hyviä syitä”, joiden vuoksi ei ehdi lukemaan. Nyt asennoidut juuri päinvastoin! Pääsykokeeseen lukeminen on nyt se syy, jonka vuoksi ei ehdi tehdä muita asioita. Pyri kiristämään lukutahtiasi valintakokeen lähestyessä.

Lähes 20 vuoden kokemuksemme perusteella sisäänpääsyyn vaaditaan minimissään 350 tunnin työpanosta. Yleensä sisäänpääsyyn on vaadittu vähintään 500 tunnin työmäärä, jopa 600-700 tunnintyömäärää. Valmistautumiseen käytettävien tuntien määrä riippuu luonnollisesti myös hakukohteesta. Tuntimäärien rinnalla tärkeämpää on tekemisen laatu. Pienempi tuntimäärä riittää mikäli opiskelet tehokkaasti ja laadukkaasti.

Kun tavoittelet tehokasta valmistautumista, huomioi että fyysisen lukupaikan täytyy olla Sinulle oikea: Opiskeluympäristö vaikuttaa merkittävästi opiskelun tehokkuuteen. Suurimmalle osalle rauhallinen opiskeluympäristö sopii parhaiten. Kotona lukemisen etuna on ajan säästyminen matkoissa sekä yleensä hyvä lukurauha. Toisaalta, kotona saattaa kuitenkin olla muita virikkeitä, jotka vievät aikaa ja keskittymistäsi pois valintakoekirjoista. Kirjastossa lukemisen etuna kotiin verrattuna on mahdollisuus keskittyä vain lukemiseen.

Ihmiset oppivat eri tavalla ja asioiden oppiminen vie joiltakin paljon enemmän aikaa kuin toisilta. Jos osaat asiat ja menestyminen näkyy myös harjoituskoetuloksissa, tuntimäärillä ei ole väliä. Yllä mainitut tuntimäärät ovat keskimääräisiä tuntimääriä ja perustuvat useiden vuosien kokemukseen ja lukuisiin keskusteluihin aikaisempien vuosien kurssilaistemme kanssa. Kysymyksiin ”Kuinka monta tuntia päivässä pitää lukea?” tai ”Kuinka monta kertaa kirjat pitää lukea?” on yksi oikea vastaus: Niin monta tuntia ja niin monta kertaa kuin on sinulle mahdollista.

Valmistautumisessa tulee huomioida myös riittävän levon määrä. Ihanteellista olisi, että järjestät elämäsi mahdollisimman säännölliseksi ja terveelliseksi, sillä siten huolehdit omasta jaksamisestasi. Nuku kunnon yöunet, syö kunnon ateriat, ulkoile ja harrasta liikuntaa opiskelun ohessa. Kuulostaa tylsältä, mutta kevät on pitkä aika, ja tarvitset kestävyyttä. Myös itsensä palkitseminen on tärkeää oman jaksamisen kannalta; Kun asetat itsellesi konkreettisia päivä- ja viikkokohtaisia lukutavoitteita, voit niiden toteuduttua palkita itsesi esimerkiksi vapaaillalla tai leffassa käynnillä. Käytä näitä itsensä palkitsemisen hetkiä myös motivaation lähteinä: Ajattele jo aamulla lukemaan herätessäsi, mitä kivaa voit tehdä päivän lopuksi tavoitteiden täytyttyä.

Vielä tärkeä neuvo nykyisenä sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakautena: Älä tuhlaa lukuaikaasi netissä surffailuun tai sosiaalisen median päivittämiseen! Siirrä puhelin lukuajaksi pois näkyvistä ja aseta se äänettömälle. Muuten puhelin toimi jatkuvana häiriötekijänä katkaisten opiskelusi jatkuvilla merkkiäänillä ja päivityksillä.